Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 562-128

E-mail: kurikulum@ks.gov.ba

Web: https://mo.ks.gov.ba/