Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj:35/05) i člana 36., a u vezi sa članom 58.stav (2) i (3) Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:23/17, 30/19 i 33/21), ministrica za odgoj i obrazovanje, donosi: Odluku o donošenju Nastavnog plana i programa za gimnaziju.