Javni poziv za recenzente dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/5), člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 2/12, 41/12, 8/15 i 13/17), te u skladu sa članom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/08 i 21/09), članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17, 33/17 i 30/19 i 34/20) i člana 36. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17 i 30/19), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV
za recenzente dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo

Pozivaju se zainteresirane osobe iz Bosne i Hercegovine koje zadovoljavaju 4 od 6 dolje navedenih kriterija da iskažu svoj interes za recenziranje predmetnog kurikuluma. Prijave se primaju na elektronsku adresu kurikulum@mon.ks.gov.ba do 6.7.2021. godine. Prijava treba da sadrži CV i iskazan interes za recenziranje određenog predmetnog kurikuluma.

Dodatak