Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj:35/05) i člana 24.stav (5) i član 84. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), ministrica za odgoj i obrazovanje, donosi: Odluku o donošenju Nastavnog plana i programa za osnovnu školu.